23.3 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
IzdvojenoIzobrazbaSkupoviVeterinarski fakultet u Zagrebu

Dies Facultatis:
94. obljetnica Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zbor veterinara "Ab ovo"Zbor veterinara “Ab ovo” je izvođenjem himne i ove godine započeo svečanu sjednicu Fakultetskoga vijeća kojom je obilježena 94. godina postojanja i rada Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedinog veterinarskog fakulteta u Republici Hrvatskoj. Branko Uvodić, voditelj ove svečanosti, na samom početku najavio je dekana fakulteta, prof. dr. sc. Tomislava Dobranića, koji nas je proveo kroz akademsku godinu 2012./2013.

Zbor veterinara "<em>Ab ovo</em>
Zbor veterinara “Ab ovo” (foto: Alen Bregeš)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTETDekan fakulteta pozdravio je sve u ime svih djelatnika Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u svoje osobno ime. Tom prilikom pojedinačno je pozdravio Prorektora za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Bojana Baletića, dekanicu PBF-a prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar, dekanicu Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Tatjanu Krička, dekana Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc Tončija Lazibata, dekana Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Hrvoja Brkića, dekana Šumarskoga fakulteta prof. dr. sc. Milana Oršanića, prodekanicu za izgradnju i razvoj PMF-a prof. dr. sc. Vlastu Čosović, prodekana za znanost Agronomskog fakulteta, prof. dr. sc. Boru Mioča, prodekana za financije i poslovanje PBF-a prof. dr. sc. Damira Ježeka, ravnatelja HVI dr. sc. Željka Cvetnića, naslovnog profesora Veterinarskoga fakulteta, zamjenicu ravnateljice Uprave za veterinarstvo Sandru Gutić, dr. med. vet., predstavnika Instituta R. Bošković dr. sc. Ranka Stojkovića, Gradski ured dr. sc. Nikicu Petrinca, predstavnike GENERE d.d. Anu Hanžeković, Marka Smetiška, dr. medicine, tajnika HVK dr. sc. Anđelka Gašpara, ravnateljicu Srednje veterinarske škole dr. sc. Smilju Gamulin i Martina Vukovića sa Hrvatskoga radija.
Minutom šutnje, odana je počast nedavno preminulom prof. dr. sc. Branimiru Miokoviću.Dies facultatis 2013
Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, dekan Veterinarskog fakulteta
Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, dekan Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prije samog osvrta na učinjeno tijekom protekle godine, dekan je iskazao svoje nezadovoljstvo i žaljenje što, unatoč pozivima poslanim prije 20 dana, iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nitko nije mogao doći na ovu proslavu. Pretpostavio je da resorno ministarstvo vrlo dobro zna što se sve događa “i radi na Veterinarskom fakultetu pa nema potrebe dolaska“.


Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas slavi 94. godine svoga rada i postojanja. Stoga o slavljeniku moram reći nekoliko riječi. Prvo predavanje na Veterinarskoj visokoj školi održano je na današnji dan 1919. godine, a 7. prosinca 1924. godine Veterinarska škola postala je Veterinarski fakultet.
Od tada pa sve do danas, Veterinarski fakultet je s uspjehom ispunjavao svoju zadaću zahvaljujući predanom radu svojih nastavnika i znanstvenika i generacijama studenata koji su mladenačkim zanosom pristupali svom obrazovanju.
Na toj tradiciji, Veterinarski fakultet obilježavaju novi izazovi. Rastuća kompetentnost biomedicinskih istraživanja je, kao i prije, snažan motor promjena koje traže čvršću suradnju između bazičnih i kliničkih znanosti i znanstvenika, a zahtjevi struke su usmjereni prema brzom transferu znanosti u praksu. Do sada sam na zadnje dvije obljetnice spominjao postupak evaluacije od strane Evropske udruge ustanova za veterinarsku izobrazbu i sve ono što je u te dvije godine poduzeto kako bi taj postupak evaluacije bio što kvalitetniji. Da bismo došli do toga učinjene su brojne predradnje kako po pitanju nastave tako i po pitanju prostora i minimalnih izmjena studijskih programa. S ponosom mogu reći kako je došao i pozitivan odgovor o evaluaciji. Nažalost, sve te pripreme su se događale u vrijeme recesije i smanjenih proračunskih sredstava. Kako se kaže u narodu nikad jedno zlo ne ide samo, tako i mi imamo veliki broj sudski tužbi za posebne uvjete rada, no taj postupak tužbi započet je prije, ali je prije godinu i pol počeo dolaziti na naplatu. Ovdje moram reći kako u svakoj presudi od strane suda u korist zaposlenika piše kako su sredstva osigurana u proračunu za posebne uvjete rada. Shvatili smo kako ne vrijedi plakati i usprkos svemu su i akademske godine 2012./2013. učinjene mnoge rekonstrukcije i uređenja laboratorija i Klinika kako bi se još više povećala kvaliteta nastave, ali i kvaliteta uvjeta rada i što bolja učinkovitost rada djelatnika, a samim time i ostvarivanje većih vlastitih sredstava na koje ministarstvo financija želi “
staviti svoje prste“. Dok ja ovdje govorim o razvoju fakulteta i napretku znanosti i struke, u računovodstvu sjedi inspekcija ministarstva financija koja gleda namjensko trošenje vlastitih prihoda.

Slikom i riječju, akademska godina 2012/2013. izgledala je ovako…

02

Krajem mjeseca ožujka provedeni su izbori za dekana Veterinarskog fakulteta za trogodišnje mandatno razdoblje pa ovdje još jednom zahvaljujem članovima Fakultetskoga vijeća na povjerenju da vodim Fakultet zajedno s mojim prodekanima još tri godine. Prema našem statutu s novim mandatom dekana učinjena su i imenovanja članova povjerenstva.

03

– Središnji događaj koji je obilježio ovogodišnje izvještajno razdoblje svakako je vanjsko vrednovanje Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od strane Europske udruge ustanova za veterinarsku izobrazbu (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE). Postupak vanjskog vrednovanja započeo je dogovorom EAEVE-a i Fakulteta o provedbi vanjske prosudbe te dostavom najvažnijeg dokumenta koji je izradio Fakultet „Samoanaliza Fakulteta“ (Self – Evaluation Report Faculty of Veterinary Medicine, SER). Vrednovanje Fakulteta uključivalo je i vizitacijski posjet Fakultetu od strane prosudbenog tima, koji se sastojao od sedam eksperata, u trajanju od pet dana.
Detalji postupaka vanjske prosudbe kojih se Fakultet tijekom vrednovanja od strane EAEVE-a morao držati, propisani su i navedeni u priručniku Standardnog operativnog postupka (SOP Budimpešta, 2012). Priprema i izrada SER-a, trajala je oko dvije i pol godine. Vrednovanje je obuhvatilo prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta u skladu s preporukama EAEVE-a.

Posjeta Fakulteta obavljena je u razdoblju od 10. do 14. lipnja 2013. godine. Sedam vrlo uglednih stručnjaka prosudbenog tima EAEVE-a s različitih europskih veterinarskih učilišta, svojim je petodnevnim boravkom na Fakultetu dobilo uvid u sve nastavne programe, sve pojedinosti njihove izvedbe, sav prostor i svu opremu Fakulteta.

Primarni cilj eksperata EAEVE-a bio je pratiti usklađenost minimalnih nastavnih standarda navedenih u studijskom programu s EU Direktivom 2005/36. Prosudbeni tim je temeljem prikupljenih informacija sačinio preliminarni evaluacijski izvještaj.
Dana 30. listopada 2013. godine Fakultet je zaprimio pozitivno izvješće od strane ECOVE. Stoga vjerujem da će Fakultet i dalje zadržati poziciju koja daje jamstvo studentima veterinarske medicine da njihovo školovanje dostiže međunarodno dogovorene i prihvatljive standarde, a veterinarskim ustanovama usporedivu razinu školovanja, kao i potvrdu postojanja spomenutih standarda u njihovom nastavnom planu, programu i provedbi.

Također je donijeta prva strategija Veterinarskoga fakulteta, osvježene su misije, vizije rada Fakulteta što je prethodilo učinjenoj prije navedenoj samoanalizi. Želio bih istaknuti da smo za dolazeći period započeli pripremu Priručnika za osiguravanje kvalitete kao i brojne procedure u svezi s biološkom zaštitom studenata i djelatnika Fakulteta.

05

NASTAVNA DJELATNOST

Studijski programi koji se provode na Fakultetu su tri razine studija: integrirani preddiplomski i diplomski studij, poslijediplomski specijalistički studij i doktorski studij.

DIPLOMSKA NASTAVA

Tijekom akademske godine održane su dvije promocije dodjele diploma doktora veterinarske medicine.
U pozadini svih aktivnosti, djelatnosti, ali i planiranja o svim osnovnim pitanjima vezanim uz studijski program, radilo je Povjerenstvo za integrirani preddiplomski i diplomski studij. Fakultetsko vijeće Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem Povjerenstava za integrirani preddiplomski i diplomski studij usvojilo je veći broj prijedloga koji su vezani uz nastavnu aktivnost za ak. god. 2012./13., a izdvajamo sljedeće:
– Temeljem Pravilnika o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju putem Fakultetskog vijeća usvojeni su izvedbeni planovi svih redovitih predmeta prema kojima se provodila nastava u ak. god. 2012./2013.
– Također, izmijenjen je i dopunjen Informacijski paket (katalog predmeta)
– Prihvaćeni su prijedlozi za četrdeset i dvije (42) institucije u kojima će se obavljati dio praktično/kliničkog rada izvan Fakulteta koji je uključen u pojedine redovite i izborne predmete studijskog programa, a s kojima Fakultet ima potpisane ugovore o suradnji tijekom ak. god. 2012./13.

Fakultetsko vijeće usvojilo je predložene izmjene i dopune u svrhu redovitog osuvremenjivanja programa izbornih ili redovitih kolegija unutar trenutačno važećeg studijskog programa za ak. god. 2012./13. Tom su odlukom obuhvaćene redovite izmjene i dopune na 39 kolegija u vezi s uvjetovanosti za upis predmeta, ažuriranjem studijske literature, preraspodjelom nastavnih sati za pojedine oblike nastave i dodavanjem novih suradnika na pojedine kolegije.

Fakultet je izvodio pojedine jednosemestralne predmete na engleskom jeziku, temeljem provedenog natječaja i odluke Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2013. diplomirao je 61 student na integriranom i 30 studenata na dodiplomskom studiju.
Kao dio postupka napredovanja u znanstveno-nastavno zvanje docent u ak. god. 2012./2013. održano je 7 nastupnih predavanja.
Nastava se, također, unapređuje tiskanjem novih udžbenika i priručnika te postavljanjem novih web predavanja.
Tijekom izvještajne godine tiskana su četiri udžbenika, a nastavni materijali pojedinih
kolegija unapređeni su i učinjeni pristupačnijim postavljanjem na internetske stranice Fakulteta.

Poslijediplomski specijalistički studij

Na Fakultetu se trenutačno izvodi 13 specijalističkih studija.
U akademskoj godini 2012./2013. upisana su ukupno 33 kandidata u prvi semestar različitih specijalističkih studija, a ukupno je na Fakultetu 190 studenta na poslijediplomskim specijalističkim studijima. Tijekom protekle akademske godine titulu sveučilišnog magistra na Veterinarskom fakultetu stekla su 103 kandidata.

Doktorski studij

U akademskoj godini 2012./2013. upisano je 13 studenata u prvi semestar doktorskog studija iz Veterinarskih znanosti. Trenutačno na svim smjerovima doktorskih studija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno studiraju 94 doktorska kandidata.
Tijekom protekle akademske godine titulu doktora znanosti steklo je dvadeset doktorskih kandidata.

06

07

“CEEPUS”

(Central European Exchange Programme for University Studies)

U akademskoj godini 2012./2013. razmjene studenata i nastavnog osoblja putem programa “CEEPUS” ostvarivala se prema planu usvojenom početkom akademske godine. Za dolazne posjete preko “CEEPUS”-a dobili smo tri (3) studentske mobilnost za duži period (preko šest mjeseci) te sedam (7) kraćih studentskih mobilnosti (od tri do šest mjeseci), kao i 3 nastavničke mobilnosti, a za odlazak izvan Hrvatske četiri (4) kratke studentske i šest (6) nastavničkih mobilnosti.
Na sastanku VetNEST asocijacije u Beču, u dogovoru s ostalim CEEPUS koordinatorima veterinarskih fakulteta iz Budimpešte, Beča, Brna, Košica, Ljubljane, Sarajeva, Skopja i Wroclawa, dogovoreno je da se ljetne škole “WILDLIFE MANAGEMENT” i “REPRODUCTION IN RUMINANTS” u organizaciji našeg Fakulteta, Europskog društva za reprodukciju domaćih životinja (ESDAR) i Europskog koledža za reprodukciju domaćih životinja (ECAR) ponovno održe u ljetnom semestru ak. god. 2013./2014.

ERASMUS program – mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za akademsku godinu 2012. / 2013.

Veterinarski fakultet je preko Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao i protekle akademske godine u ERASMUS potprogramu Lifelong Learning Program-a Europske komisije, a nacionalna agencija koja provodi Program za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj je Agencija za mobilnost i programe EU. Program je osmišljen s ciljem doprinosa razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, većom društvenom kohezijom i boljim radnim mjestima za svoje građane. U svrhu tih ciljeva Program potiče razmjenu i suradnju među obrazovnim ustanovama kao i mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Program traje do 2014. godine, a tada stupa na snagu novi, ponešto izmijenjeni Program pod nazivom ERASMUS + koji će se provoditi od 2014. do 2020. godine.

Potpisivanjem bilateralnih sporazuma, Veterinarski fakultet u Zagrebu je i za akademsku godinu 2012./2013. omogućio boravak studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju na šest europskih veterinarskih fakulteta, i to u Beču, Brnu, Košicama, Ljubljani, Wroclawu te novim bilateralnim ugovorom sa Sveučilištem u Thesally, Karditsa, Grčka. Također potpisali smo ugovor za dolaznu mobilnost s kolegama sa Sveučilišta u Extramaduri, Španjolska te kolegama sa Sveučilišta u Budimpešti, Mađarska.

Sve je veći interes stranih studenata dodiplomske, poslijediplomske nastave, kao i nastavnika koji se prijavljuju za dolazni boravak na našem Fakultetu preko ERASMUS programa, što svakako potvrđuje kvalitetu našeg Fakulteta, ali joj i doprinosi.

08
Također, na Fakultetu je bila aktivna i Udruga studenata veterinarske medicine „EQUUS“.

(9., 10., 11.) ZNANSTVENI PROJEKTI MZOS-a
Ukupno je 41 projekt MZOS-a.

(12.) PROJEKTI FINANCIRANI IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA

Ukupno je 20 projekata.

(13., 14.) PROJEKTI FINANCIRANI SREDSTVIMA VIP-a i PROJEKTI REALIZIRANI IZ OSTALIH FINANCIRANJA
VIP projekti 4, i 2 realizirana iz ostalih izvora financiranja.

16

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Gotovo tradicionalno dugi niz godina naš je Fakultet organizator i nositelj stručnog obrazovanja kolega veterinara članova Hrvatske veterinarske komore. No, uočavamo da su se u protekloj godini u ovaj segment, po nama vrlo važan za kvalitetu struke u cjelosti, inkorporirale i neke druge organizacije i pojedinci sa svojim stručnim i znanstvenim potencijalima. Nisam siguran da su to uvijek bila i najbolja rješenja za struku, ali i državu. Nismo sigurni da je prihvatljivo valorizirati kao bodove za licenciju cjeloživotno obrazovanje organizirano od institucija koje takve „tečajeve“ organiziraju besplatno pa i uz određene pogodnosti, a primarno sve to koriste za svoju promidžbu. Iako ne postoji „monopol na pamet“ ipak bi se na nivou aktivnosti oko cjeloživotnog učenja, a s ciljem unapređenja znanja, vještina i sposobnosti, moralo znati tko je taj u edukaciji koji može doprinijeti razvoju naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom te povećanjem broja kvalitetnih radnih mjesta za naše građane.

17

18

AKREDITIRANI DIJAGNOSTIČKI LABORATORIJI

U veljači 2013. godine provedeno je treće ocjenjivanje (drugi nadzor) akreditiranih laboratorija od strane ocjenitelja, predloženih iz Hrvatske akreditacijske agencije.
Također je važno napomenuti da su laboratoriji zadržali status referentnih laboratorija prema Pravilniku za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (NN 102/10).

19

MEĐUNARODNA SURADNJA

Europska asocijacija koja provodi međunarodnu evaluaciju te brine o edukaciji veterinara na nivou EU-a svake godine održava svoju generalnu skupštinu u gradovima koji imaju veterinarske fakultete ili sveučilišta. Protekle akademske godine 26. Generalna skupština EAEVE-a održana je od 15. do 18. svibnja 2013. godine u Padovi, na jednom od najstarijih sveučilišta u Europi.

VetNEST asocijacija

Sastanak članica VetNEST-a održan je u Austriji, na Veterinarskom Sveučilištu u Beču od 20. do 22. rujna 2012. godine.

Skupština VetNEST-a održana je 17. i 18. listopada 2013. godine u Košicama, Slovačka.

KAKO SMO POSLOVALI

2021

S obzirom na recesiju u Republici Hrvatskoj i velikom broju sudskih postupaka koji se vode za posebne uvjete na radu, Fakultet može biti ponosan na učinjeno u ovoj akademskoj godini.

Kako je ukupan prihod s prenesenim prihodom iz prethodne godine veći od ukupnog rashoda, iskazana je pozitivna razlika prihoda i rashoda raspoloživa za slijedeću godinu u iznosu od 5.510.556 kuna namijenjenih za pokriće troškova poslovanja, troškova međunarodnih projekata i ugovorenih investicijskih ulaganja.

Prihodi od vlastite djelatnosti u 2012. godini čine 20,19% ukupnog prihoda Fakulteta, odnosno s prihodima participacija 21,03%. Prihodi intelektualnih i stručnih usluga, kliničkog rada i tečajeva s 63,75% najveća su stavka prihoda od vlastite djelatnosti i nastavljaju trend povećanja s 15,89% za 2012. godinu. Prihodi diplomskog studija za osobne potrebe-participacije zastupljeni su sa 6,12% i bilježe rast od 15,59% u odnosu na prethodnu godinu, poslijediplomski studij s udjelom od 11,28% bilježe pad od 26% udjela, a prihodi od najma prostora zastupljeni su sa 14,45% i ostali su na razini prethodne godine. Vlastiti prihodi povećani su za 5,98% u odnosu na prethodnu godinu, osim što je osjetno smanjen prihod poslijediplomskog studija.

Uspješnost poslovanja Fakulteta u akademskoj 2012./2013. godini.

U razdoblju od 1. listopada 2012. godine do 30. rujna 2013. godine (akademska 2012./2013.), Fakultet je ostvario ukupne prihode u iznosu od 88.682.401 kuna i rashode poslovanja u iznosu od 90.390.260 kuna.
Ukupni materijalni rashodi manji su za gotovo 7% u odnosu na prethodnu akademsku godinu i to najvećim djelom na pozicijama troškova službenih putovanja za 16%, troškovi potrošnog materijala i lijekova za 7%, dok su troškovi energije (struja, voda, grijanje zbog poskupljenja energenata) porasli za 27%. Ostali materijalni troškovi ostali su u okvirima poslovanja prethodne akademske godine. Dodatno ulaganje na građevinskim objektima kroz rekonstrukciju i adaptacije veće je za 34%. U ovom izvještajnom razdoblju, pored dovršenih pet Faza rekonstrukcije i dogradnje postojeće servisne garaže za potrebe izgradnje Klinike za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom započete krajem 2011. godine, pri završetku su i radovi nanošenja vanjske žbuke i elektroinstalacijski radovi financirani odobrenim sredstvima Ministarstva poljoprivrede, a u mjesecu kolovozu započela je i Faza završnih građevinskih radova uz potporu Grada Zagreba u iznosu od 2.000.000 kuna. Fakultet je kao i u prethodnoj akademskoj godini iz vlastitih prihoda nastavio s pokrićem troškova po sudskim presudama u korist 159 zaposlenika za posebne uvjete rada, plaćanjem po ovršnom postupku za zaposlenike koji nisu prihvatili ponuđenu nagodbu kao i plaćanjem po nagodbi za 108 zaposlenika. Iako smo uputili nekoliko zahtjeva za povrat sredstava po sudskim presudama za posebne uvjete na radu nadležnom Ministarstvu i Sveučilištu u Zagrebu, sredstva nam nisu dodijeljena pa smo iz vlastitih prihoda isplatili od mjeseca prosinca 2011. godine za mjesečne nagodbe, ovrhe po presudama, parnične i sudske troškove te zatezne kamate ukupno 3.859.497 kuna od čega je u ovoj akademskoj godini isplaćeno 1.527.237 kuna.
I pored navedenih poteškoća u akademskoj 2012./2013. godini, iz ostvarenih vlastitih prihoda za usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata i opreme uložili smo 890.632 kune, nabavu opreme 770.485 kuna, a za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.705.478 kuna, odnosno uloženo je 19,58% ostvarenih vlastitih prihoda.

(22. – 30.)

ADAPTACIJA PROSTORA

Prema zacrtanim ciljevima u proračunu kroz tekuće održavanje na zavodima i klinikama obavljene su nužne sanacije zidova zavoda, klinika i hodnika, sanacija vodovoda i odvodnje, izmjena dotrajale keramike, parketarski radovi, sanacija parkinga te elektroinstalaterski radovi i radovi izmjene glavnog voda od zavoda do klinika. Nastavljen je trend ulaganja vlastitih sredstava u adaptaciju prostora koji ne zadovoljavaju standarde. Tako je dovršena adaptacija kemijskog laboratorija na Zavodu za kemiju i biokemiju, adaptiran je laboratorij na Zavodu za patološku anatomiju, adaptiran je pod Klinike za porodništvo i reprodukciju te staja na Klinici za unutarnje bolesti. Završena je adaptacija Kliničke predavaonice i priprema radova za izradu nadstrešnice za autobuse. Također, znatan dio sredstava ostvarenih na tržištu uložen je i u nabavku opreme pa je za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom nabavljen ultrafrizer, dvije centrifuge, uređaj za mjerenje koncentracije DNK, RNK i proteina, termostat s pripadajućom opremom, dva optička mikroskopa i medicinska računalna oprema. Na Zavodu za patologiju nabavljena su dva digestora, laboratorijski namještaj i stolovi za razvrstavanje u pripremi, na Zavodu za anatomiju aparat za injiciranje sredstva za fiksiranje preparata, na Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju hematološki aparat, dva laparaskopa na Klinici za porodništvo i reprodukciju, a nastavljeno je i opremanje arhive arhivskim ormarima za pohranjivanje arhivske građe.

31

32

33

ZBOR

Akademski zbor Veterinarskoga fakulteta „AB OVO“ uz gudački kvartet ove akademske godine posebno se istakli svojim sudjelovanjima na svim značajnijim skupovima vezanim uz veterinarsku struku. Želio bi istaknuti nastup u Austriji, Dvorcu Spielfeld gdje nisu predstavljali samo Veterinarski fakultet već Republiku Hrvatsku prilikom proslave ulaska RH u Europsku uniju.

34

AMAC-VEF – UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA I PRIJATELJA VETERINARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

S ponosom Vas mogu izvijestiti kako je Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovana u prostorijama Veterinarskog fakulteta. Za predsjednika udruge izabran je doc. dr. sc. Dean Konjević, za dopredsjednika doc. dr. sc. Hrvoje Lucić, za tajnika dr. sc. Anđelko Gašpar.
Njezini ciljevi i zadaće su:
– povezivanje bivših studenata, diplomanata i prijatelja te njegovanje ljubavi, odanosti i zahvalnosti prema Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Zagrebu te općenito hrvatskim sveučilištima, domovini Hrvatskoj i prijateljskim zemljama u kojima žive Hrvati;
– promicanje ugleda Veterinarskoga fakulteta kod nas i u svijetu;
– skrb za razvitak i napredak Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
– njegovanje i razvitak veterinarskog poziva i veterinarstva u cjelini;
Posebno treba istaknuti veliku aktivnost glazbene i sportske sekcije.

Veterinarski fakultet mora biti lider ne samo u regiji nego i širem okruženju jer je jedina znanstveno-nastavna ustanova u RH u kojoj smo svi mi stekli znanja, vještine i kompetencije, brojna prijateljstva i ljubavi, stoga ću još jednom ponoviti kako su vrata Veterinarskoga fakulteta otvorena svim bivšim, sadašnjim i budućim studentima. Ne volim kad se sastajemo samo onda kad nastaju problemi pa ih moramo brzo rješavati, više bih volio da te probleme spriječimo međusobnim razgovorom između svih strana, te da niti jedna strana ne misli da je na pijedestalu i nastupa s te pozicije. Svi smo mi tu da radimo ono što najbolje znamo, a to je jedan od najljepših i najplemenitijih poziva, veterinar, koji će ostati i nakon nas.

Nakon svega što ste čuli mišljenja sam kako je Veterinarski fakultet u potpunosti spreman biti još aktivniji u provedbi veterinarske djelatnosti i promicanju veterinarske struke.[Autor fotografije sa naslovnice: Alen Bregeš]

Vezani sadržaji

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

7. Hrvatski veterinarski kongres – prva obavijest

Urednik

Četvrta stipendistica doktorskog studija Veterinarske znanosti: Mihaela Vranješ, dr. med. vet.

Urednik

Simpozij “Evolucijski razvoj srca i translacijska medicina” i promocija knjige EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE HEART: ANATOMY AND MOLECULES

Urednik

Prof. dr. sc. Petar Džaja dobitnik Nagrade “Andrija Štampar”

Urednik

Projekt CROOH – Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ u Republici Hrvatskoj

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više