Divlje životinje i divljačIzlaganje sa skupa

Liječenje i rehabilitacija strogo zaštićenih divljih životinja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Hrvoje Capak¹, Manuela Belajsa², prof. dr. sc. Maja Belić³, izv. prof. dr. sc. Martina Đuras⁴, dr. sc. Kim Korpes⁴, Magdalena Kolenc⁴, prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić², dr. sc. Maja Lukač²
¹Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju, ²Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za bolesti peradi s klinikom, ³Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patofiziologiju, ⁴Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

Izlaganje sa Znanstveno-stručnog skupa

VETERINARSKI DANI 2022.

Izvor: Zbornik radova Veterinarski dani, Poreč, 2022.


SažetakAbstract

Doc. dr. sc. Hrvoje Capak, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak


Oporavilište za divlje životinje na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu registrirano je od 2017. godine odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Odmah po registraciji počinje službeno preuzimati jedinke zaštićenih divljih životinja na oporavak, liječenje, rehabilitaciju ili trajno zbrinjavanje u zatočeništvu. Danas je važnost oporavilišta prepoznata u mnogim razvijenim zemljama i predstavlja organizirane institucije čije se zadaće mogu podijeliti u nekoliko osnovnih ciljeva: unaprijediti znanje stanovništva o suživotu sa divljim životinjama (spriječiti potencijalne sukobe), educirati o potrebi i načinima spašavanja ozlijeđenih divljih životinja ili odbačenih mladunaca, zaštititi ugrožene vrste promoviranjem etičkih, profesionalnih i znanstvenih standarda za brigu o divljim životinjama, osigurati da se divlje životinje u kritičnom stanju spase i transportiraju do oporavilišta gdje će im se pružiti njega, liječenje i rehabilitacija, unaprijediti rehabilitaciju divljih životinja, utjecati na poboljšanje legislative o zaštiti divljih životinja, njihovih staništa i rehabilitaciji, zbrinuti zaplijenjene divlje životinje ili uzgojiti ugrožene vrste divljih životinja od jedinki iz oporavilišta koje se ne mogu vratiti u prirodu. Obzirom na nedostatne prostorne kapacitete za prihvat i liječenje zaštićenih divljih životinja početkom 2021. godine započeo je projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – WildRescueVEF“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Europske unije.
U sklopu projekta biti će preuređeni unutarnji i vanjski prostori Veterinarskoga fakulteta kako bi se povećao kapacitet smještaja za divlje životinje, te nabavljena nova suvremena oprema. Uz zadaću zbrinjavanja ozlijeđenih i bolesnih životinja, cilj projekta je i edukacija djelatnika oporavilišta kroz radionice, kongrese i tečajeve za rehabilitatore, te kroz posjete drugim oporavilištima u zemlji i inozemstvu. Društvena uloga prikazana je u zadaći projekta kao edukacija široke populacije o zaštiti prirode i bioraznolikosti, osobito edukacije mladih. Kroz interaktivne radionice, učenici osnovnih i srednjih škola moći će se upoznati s divljim životinjama, postupcima u slučaju pronalaska životinje te važnosti očuvanja prirode i bioraznolikosti. Samo postojanje i djelovanje oporavilišta, unatoč ograničenim mogućnostima prihvata životinja za trajanja građevinskih radova, opravdava svoje postojanje brojem od ukupno 160 zaprimljenih životinja, od toga 79 ptica, 67 gmazova i 14 sisavaca. Od ukupnog broja životinja u prirodu je, nakon liječenja i rehabilitacije do sada vraćeno 76 jedinki (47,5 %) s time da su neke životinje još uvijek u postupku oporavka. Po završetku projekta uređenja oporavilišta očekujemo povećanje broja prihvaćenih životinja, budući da je primjetno povećanje svijesti građana o potrebi pomoći ozlijeđenim, bolesnim ili iscrpljenim divljim životinjama.
Ključne riječi: divlje životinje, zaštićene životinje, oporavilište, rehabilitacija

Treatment and rehabilitation of strictly protected wildlife at the Faculty of veterinary medicine University of Zagreb


Hrvoje Capak, Manuela Belajsa, Maja Belić, Martina Đuras, Kim Korpes, Magdalena Kolenc, Danijela Horvatek Tomić, Maja Lukač


Abstract
Wildlife Rescue Centre of the Faculty of Veterinary Medicine, was registered in 2017 by the Ministry of Environmental Protection and Energy. After the registration, veterinarians began to officially take over protected wild animals for recovery, treatment, rehabilitation or permanent care in captivity. Animals rescue centers tasks can be divided into several basic goals: improvement of knowledge about coexistence of general population with wild animals (prevent potential conflicts); education about the need and ways of rescuing injured wild animals or abandoned cubs, protection of endangered species by promoting ethical, professional and scientific standards of care of wild animals; ensuring that wild animals in critical condition are rescued and transported to recovery facilities where they will be provided with care, treatment and rehabilitation; improvement of wildlife rehabilitation; improvement of legislation of wild animals protection, habitats preservation and rehabilitation; caring about confiscated wild animals and breeding endangered species from individual animals from recovery centers that cannot be returned to nature. Given the insufficient spatial capacity for the admittance and treatment of protected wild animals, a project entitled „Improvement and increasing of the Wildlife Rescue Centre Capacities – WildRescueVEF“ started at the Faculty of Veterinary Medicine at the beginning of 2021 and has been implemented within the EU Operational Program “Competitiveness and Cohesion 2014 – 2020”. During the project, the existing indoor and outdooor facilities of the Faculty of Veterinary Medicine will be reconstructed to increase capacity for wild animls housing. New diagnostic and curative equipment will be purchased to allow fast diagnostics and treatment. In addition to the task of taking care of injured and sick animals, the project team will be educated and trained during workshops, conferences, online courses for wildlife rehabilitators as well as sharing expertize with national and international rescue centers.
The social role in the project is education of general population, especially young people, about nature preservation and biodiversity. Through interactive workshops, elementary and high school students, will also be able to learn general facts about wild animals and procedures in cases of finding an animal. The very existence and operation of the recovery center, despite the limited possibilities of accepting animals for the duration of the construction works, justifies its existence with a total of 160 animals received, of which 79 are birds, 67 are reptiles and 14 are small mammals. Out of the total number of animals, 76 of them (47.5%) have been returned to nature after treatment and rehabilitation and a few are still in the recovery process. Upon completion of the rehabilitation center project, we expect an increase in the number of accepted animals as there is a noticeable increase in citizens’ awareness of the need to help injured, sick or exhausted wildlife.

Key words: wildlife, protected species, rescue center, rehabilitation

Vezano (divlje životinje):

Vezani sadržaji

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

Uloga veterinara u prijavljivanju nuspojava lijekova u životinja

Urednik

Primjena mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva u liječenju bolesti pasa

Urednik

Neurološki pregled: koje su nam informacije najbitnije u neurološkoj lokalizaciji?

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više