Profil znanstvenikaVeterinarski fakultet u Zagrebu

Miljenko Šimpraga

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga


Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor u trajnom zvanju
Prorektor za inovacije, transfer tehnnologije i komunikacije
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
tel: 01/4564-233
mobitel: 098/312-053
e-mail: simpraga@unizg.hr


Miljenko Šimpraga rođen je 8. veljače 1958. godine u Šibeniku, Republika Hrvatska. Godine 1961., iz mjesta Tisno, na otoku Murteru, doselio je u Zagreb gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1983. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavni rad

Godine 1983. zaposlio se je na Veterinarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, na kojem radi i danas. Sveučilišnu karijeru započeo je kao znanstveni pripravnik na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Godinu dana kasnije, u svojstvu stručnog suradnika, prešao je na Zavod za fiziologiju i radiobiologiju, na Katedru za radiobiologiju. Na istoj katedri 1987. godine izabran je u zvanje asistenta. Godine 1988. završio je poslijediplomski studij, a doktorsku disertaciju obranio je 1993. godine. Osim završenog poslijediplomskog studija i doktorske disertacije, tijekom svoga rada usavršavao se i stručno. Početkom 1997. godine izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet Radiobiologija, a ljeta 1998. u zvanje višeg asistenta za predmet Fiziologija. U rujnu 2000. godine izabran je u zvanje docenta, u travnju 2004. u zvanje izvanrednog profesora, a u siječnju 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U sijećnju 2014. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je za redovitog profesora u trajnom zvanju na Veterinarskom fakultetu. Od 2001. mu je povjerena i nastava iz predmeta “Veterinarska nuklearna medicina”, a od 2005. “Uloga veterinara na ekološkoj farmi”. Oba potonja predmeta uvedeni su u nastavni plan i program dodiplomskog studija Veterinarskog fakulteta na prijedlog M. Šimprage. Osim dva predmeta na dodiplomskom studiju, uveo je i četiri predmeta na Doktorskom studiju iz veterinarskih znanosti: “Fiziologija probave u monogastričnih životinja”, “Fiziologija disanja u domaćih životinja – sisavaca”, Fiziologija sporta” i “Fiziologija i patologija nojeva u intenzivnom uzgoju”. Uz predmete na doktorskom studiju, voditelj je i predmeta: “Fiziologija laboratrorijskih životinja” na Poslijediplomskom specijalističkom studiju “Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja.
Mentor je pet doktorskih radnji (dvije obranjene, a tri prihvaćene i u postupku izrade), jednog magistarskog rada, 13 diplomskih radova i tri studentska rada.

Znanstveno-istraživački rad

Kao prvi autor i/ili u suradnji sa ostalim autorima do sada je objavio 66 znanstvenih radova. Osim znanstvenih objavio je 42 stručna, 6 ostalih radova, 38 sažetka znanstvenih radova na 15 domaćih i 23 međunarodnih znanstvenih skupova te tri studije i dva programa. Bio je voditelj 3 projekta: jednog znanstveno-istraživačkog, jednog tehnologijskog i jednog primijenjenog. Bio je konzultant na jednom i suradnik na 9 znanstveno-istraživačkih projekta. Održao je 4 pozvana predavanja, recenzent je u dva domaća znanstvena časopisa: “Arhiv za higijenu rada i toksikologiju” – područje radiobiologija, i “Veterinarski arhiv” – područje fiziologija.

Upravljački rad

Tijekom 2004. i 2005. godine obnašao je dužnost pomoćnika dekana za komunikacije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2009. godine bio je član Senata (zamjena) i član Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2009. godine obnašao je dužnost pročelnika Odjela za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti, Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2008. godine izabran je za predstojnika Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju ,Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost obavlja do danas. Godine 2011. ponovo je imenovan za pomoćnika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tu dužnost obnaša do danas. Godine 2013. imenovan je za predsjednika Povjerenstva za provodbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. gradonačelnik Grada Zagreba imenovao ga je za člana Školskog odbora osnovne škole Miroslav Krleža u Zagrebu te za člana Školskog odbora Veterinarske škole u Zagrebu. Dana 2. listopada 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je za prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije.

Rad u nacionalnim vijećima i tijelima

Dana 25. svibnja 2005. Godine, Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje imenovalo ga je za člana Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Godine 2010. po drugi puta imenovan je za člana Savjeta i do danas obnaša tu dužnost. Od 2007. do 2011. odlukom Vlade Republike Hrvatske bio je članom Vijeća za obrazovanja odraslih.
Rješenjem ministra poljoprivrede i šumarstva RH, od 2002. do kraja 2004. godine bio je član državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a 14. svibnja 2010. godine rješenjem ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja imenovan je članom Nacionalnog savjeta za provedbu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
Od 2006. do 2010. godine bio je zamjenik predsjednika Stručnog vijeća Centra za krš iz Gospića. Od 2008. do 2010. godine bio je predsjednik Foruma Mreže za krš, Centra za krš iz Gospića.
Godine 2013. Nacionalno vijeće za znanost imenovalo ga je članom Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarske medicine.
Godine 2014. ministar poljoprivrede Vlade HR imenovao ga je članom državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju.

Inovacije i transfer tehnologije

Od 2003. bavi se inovacijama i transferom tehnologije. Godine 2003. piše i dobiva tehnologijski projekt: “Proizvodnja janjetine sa ekološkim znakom Hrvatske” financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do 2007. godine. Za rezultate rada na Projektu dobiva četiri priznanja od koja tri dobiva na sajmovima ideja, inovacija i novih tehnologija. Kao rezultat rada na projektu izradio je i tri studije i dva programa. Osim toga, rezultati rada na projektu su i intelektualno vlasništvo nad žigom “Eko janje” te osnivanje „spin-off“ tvrtke “Eko janje”.
Godine 2005. pokrenuo je i do 2008. vodio tribinu: “Suvremeno ovčarstvo” u okviru koje je održano pet rasprava u Postirima i Nerežišćima na otoku Braču te u Žegaru, Benkovcu i Gospiću.
Godine 2006. pokrenuo je i do 2008. vodio tribinu: “Inovacije i nove tehnnologije – poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske” u okviru koje je u Zagrebu održano pet rasprava za područje biomedicine i zdravstva.
Godine 2007. pokrenuo je i do 2007. vodio tribinu: “Inovativnost i patentabilnost projekata u veterini” u okviru koje je održano 5 rasprava.
Godine 2007. autor je projekta: “Proizvodnja jaretine sa ekološkim znakom Hrvatske” kojeg je do 2010. financiralo Ministarstvo poljoprivrede, Grad Knin te općine Biskupija i Kijevo.
Od 2007. godine, suradnik je Udruge inovatora Hrvatske, a 2008. jedan je od utemeljitelja sajma Agro ARCA – međunarodnoga sajma ideja, inovacija, novih tehnologija i proizvoda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – koji se od tada tradicionalno održava svake godine. Godine 2013. imenovan je počasnim predsjednikom sajma Agro ARCA. Za rad u tom području dobio je nekoliko priznanja.

Promidžba i popularizacija znanosti i struke

Od 1994. do 2005. godine je, kao urednik i producent, surađivao na HRT-u, OTV-u, Radiju 101 i Hrvatskom katoličkom radiju. U ime OTV-a bio je član radne grupe koja je radila na osnivanju CCN-a – Nacionalne mreže lokalnih televizija. Prvih godinu dana rada CCN-a bio je njen glavni urednik i producent. Kao autor, pokrenuo je 7 televizijskih i 2 radijske serije emisija te kao gost urednik i suradnik sudjelovao u postojećim znanstvenim emisijama Znanstveno-obrazovnog programa HRT-a. U tom razdoblju broj emisija u kojima je sudjelovao dosegao je brojku od 600 televizijskih i 50 radijskih emisija. Za taj dugogodišnji rad u elektronskim medijima, 2002. godine dobio je godišnju Državnu nagradu za znanost za popularizaciju i promidžbu znanosti, posebice u području biomedicinskih znanosti, grana veterina.
Od 2001. do 2007. bio je urednik mrežnih stranica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnja sa drugim visokim učilištima

Dana 8. travnja 2005. godine, odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa, imenovan je članom stručnog Povjerenstva za utemeljenje Veleučilišta »Marko Marulić« u Kninu. Od 2005. do 2007. bio je član Stručnog vijeća, a 2006. godine imenovan je i za koordinatora Centra za stočarstvo krša Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu. Za rad na utemeljenju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, 2010. dobiva nagradu Libar Marka Marulića, za doprinos u unaprjeđenju djelovanja, razvoju i promociji Veleučilišta.

Rad u znanstveno-stručnim organizacijama

U razdoblju od 2005. – 2009. godine bio je Predsjednik Hrvatskog društva fiziologa, a od tada do danas član je Upravnog odbora istog društva i njegov rizničar. Član je Upravnog odbora Hrvatskog veterinarskog društva 1893 Societas Veterinaria Croatica. U »Hrvatskom veterinarskom vjesniku«, glasilu Hrvatskog veterinarskog društva – 1893 – Societas Veterinaria Croatica, 2001. i 2002. godine obnaša dužnost pomoćnika urednika za financije i marketing, 2002. i 2003. godine bio je član Uredničkog odbora, a od 2005. godine član je Uredničkog kolegija. Od 2002. do 2005. obnašao je dužnost pročelnika Odjela za marketing i komunikacije, a 2006. izabran je i za voditelja Odjela za inovacijsko tehnologijski razvoj Hrvatskog veterinarskog društva. Od 2006. godine član je i Hrvatskog društva za sustave. U Hrvatskom društvu za zaštitu od zračenja u dva mandata je bio član Upravnog odbora i u dva mandata predsjednik Nadzornog odbora.
Sudjelovao je u organizaciji deset domaćih i šest međunarodnih simpozija i kongresa. Godine 2004. bio je i predsjednik lokalnog organizacijskog odbora 11th Ostrich World Congress, a 2014. predsjednik organizacijkosg odbora: 2nd International Scientific Meeting of Anatomy and Physiology: Fundamentals of Medicine. Na dva međunarodna kongresa bio je urednik Zbornika radova, a na jednom urednik Zbornika sažetaka.

Društvene aktivnosti vezane za pitanje znanosti

Jedan je od osnivača Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske. U svim mandatima bio je član Velikog vijeća, a u šest mandata član Malog vijeća. U razdoblju od 2002. do 2006. obnašao je funkcije zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, potpredsjednika Velikog vijeća za unutarnja pitanja te zamjenika predsjednika Sindikata. U istom razdoblju bio je i član predsjedištva Matice hrvatskih sindikata javnih službi. Od 2006. do 2010. bio je potpredsjednik Velikog vijeća za visoko obrazovanje i predsjednik Upravnog vijeća. U razdoblju od 2009. do 2010. ponovo je obnašao dužnost zamjenika predsjednika Sindikata. Od 2010. član je Velikog i Malog vijeća Sindikata te Velikog vijeća Matice. Godine 2000. dobio je priznanje za osnivanje Sindikata znanosti, 2010. priznanje za uspješno vođenje Sindikata znanosti, a 2013. za doprinos djelovanju Matice hrvatskih sindikata.

Humanitarni rad

Od 1994. do 2000. godine bavio se i humanitarnim radom aktivno podupirući Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Za njih je organizirao dva vrlo uspješna dobrotvorna koncerta u KD “Vatroslav Lisinski”: 12. veljače 1996. i 30. rujna 1997. godine, pod nazivom “Oči koje vode” te sudjelovao u organizaciji njihove prve aukcije slika i humanitarne priredbe na Jarunu u Zagrebu u ljeto 2000. godine. Za dugogodišnje podupiranje rada Udruge 2005. godine dobio je Priznanje za doprinos u razvoju školovanju pasa vodiča slijepih.

Nagrade

2002. – Državna nagradu za znanost za 2001. godinu, za popularizaciju i promidžbu znanosti posebice u području biomedicinskih znanosti, grana veterina.
(za više od 200 TV emisija i priloga), Zagreb.
2010. – Libar Marka Marulića za rad na utemeljenju i razvoju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, Knin.

Priznanja

2000. – Priznanje Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za osnivanje Sindikata, povodom 10 godina djelovanja Sindikata, Zagreb.
2005. – Posebno priznanje za projekt “Eko janje” na 3. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2005., Zagreb.
2005. – Diploma za visoku razinu inovacija iz područja medicine za projekt »Eko janje« na 7. izložbi inovacija iz medicine i ekologije, na 22. međunarodnom sjevernojadranskom sajmu, Rijeka.
2005. – Priznanje za doprinos u razvoju školovanju pasa vodiča slijepih, povodom 15. obljetnice rada i postojanja Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Zagreb.
2006. – Projekt »Eko janje« predstavljen je kao jedan od 20 najuspješnijih tehnologijskih projekata u Republici Hrvatskoj financiranih u razdoblju od 2001. do 2006., (među 250 financiranih od 500 prijavljenih), Zagreb
2007. – Medalja ARCA 2007 za rad: “Od ideje do Spin off tvrtke” na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja i novih tehnologija, ARCA 2007, Zagreb.
2010. – Priznanje Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za uspješno i odgovorno vođenje te članstvo u Velikom i Malom vijeću Sindikata više od 10 godina, povodom 20 godina djelovanja Sindikata, Zagreb.
2013. – Priznanje Matice hrvatskih sindikata za doprinos djelovanje Matice hrvatskih sindikata, a time i sindikalnom pokretu, socijalnoj pravdi i demokraciji u Republici Hrvatskoj, povodom 20 godina djelovanja Matice, Zagreb.
2014. – Plaketa AgroARCA 2014. za inovaciju/projekt: “Zdravo stado, preduvjet kvalitetne i sigurne hrane životinjasklog podrijetla” na 7. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, 9. – 11. 2014. Biograd na moru, Hrvatska.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET


Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

7. Hrvatski veterinarski kongres – prva obavijest

Urednik

Četvrta stipendistica doktorskog studija Veterinarske znanosti: Mihaela Vranješ, dr. med. vet.

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više