Dobrobit, zaštita i zbrinjavanjeUprava za veterinarstvo i sigurnost hraneZoonoze i Jedno zdravlje

Plan mjera u svrhu sprječavanja pojave i zaštite od zaraznih i nametničkih bolesti životinja u poplavom ugroženim područjima i područjima gdje se nalaze privremeno smještene životinje

Izvor: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede RH* (http://www.mps.hr/default.aspx?id=11814, 24.05.2014.)

uprava-plan-mjeraUprava veterinarstva i sigurnosti hrane izradila je “Plan mjera u svrhu sprječavanja pojave i zaštite od zaraznih i nametničkih bolesti životinja u poplavom ugroženim područjima i područjima gdje se nalaze privremeno smještene životinje.


“Plan mjera u svrhu sprječavanja pojave i zaštite od zaraznih i nametničkih bolesti životinja u poplavom ugroženim područjima i područjima gdje se nalaze privremeno smještene životinje”


* Kontakt: 01/6106-031/066, e-mail: glasnogovornik@mps.hr

Dokument (preuzmi) – preuzeto sa stranica Ministarstva poljoprivrede RH (http://www.mps.hr/UserDocsImages/milenijske%20poplave/Plan%20mjera%20u%20svrhu%20sprje%C4%8Davanja%20pojave%20i%20za%C5%A1tite%20od%20zaraznih%20i%20nametni%C4%8Dkih%20bolesti%20%C5%BEivotinja.docx)


Plan mjera u svrhu sprječavanja pojave i zaštite od zaraznih i nametničkih bolesti životinja u poplavom ugroženim područjima i područjima gdje se nalaze privremeno smještene životinje

Verzija 1.0- 23.svibnja 2014.

SADRŽAJ:

1.

Stanje i struktura stočnog fonda na poplavljenim područjima prije nastanka elementarne nepogode…………………………………………………

3

2.

Ustanovljavanje trenutnog boravišta stoke s poplavljenih evakuiranih područja i kategorizacija gospodarstava………………………………………..

3

3.

Veterinarski zdravstveni nadzor i potrebni postupci kontrole zaraznih i nametničkih bolesti za životinje na novim privremenim

lokacijama………………………………………………………………………………….

4

4.

Preduvjeti za povratak životinja na gospodarstva na kojima su boravila prije poplave………………………………………………………………….

6

5.

Veterinarski zdravstveni nadzor i potrebni postupci kontrole

zaraznih i nametničkih bolesti za životinje nakon

povratka na gospodarstva……………………………………………………………

7

6.

Nadležna tijela i organizacije uključene u provedbu Upute………………

8
7.

Financiranje……………………………………………………………………………….

9
8.

Izvješćivanje……………………………………………………………………………….

9

1. Brojno stanje i struktura stočnog fonda na poplavljenim evakuiranim područjima prije nastanka elementarne nepogode

Sukladno zaprimljenim informacijama s terena, tijekom poplava izmještene su domaće životinje s područja tri općine Vukovarsko-srijemske županije, Gunja, Drenovci i Vrbanja. Životinje su sukladno podacima prikupljenim veterinarskim pregledom gospodarstava držane na ukupno 595 gospodarstava u 6 mjesta u navedenim općinama. Na gospodarstvima je uzgajano ukupno 3382 goveda, 40 konja, 453 ovaca, 6595 svinja te 10208 komada peradi. Detaljni podaci prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Brojno stanje i struktura stočnog fonda na poplavljenim evakuiranim područjima prije nastanka elementarne nepogode.

Općina

Mjesto

Broj

gospodarstava

Broj registriranih životinja po vrstama

Goveda

Konji

Ovce

Svinje

Perad

Gunja

Gunja

94

366

12

218

488

5036

Drenovci

Drenovci

175

608

3

131

2204

1751

Račinovci

76

229

6

1267

914

Rajevo selo

75

2009

84

503

894

Posavski podgajci

113

106

14

1577

1066

Vrbanja

Strošinci

62

64

5

20

556

547

UKUPNO

595

3382

40

453

6595

10208

2. Utvrđivanje trenutnog boravišta životinja s poplavljenih evakuiranih područja i kategorizacija gospodarstava

Nakon nastanka elementarne nepogode životinje s poplavljenih područja su zbrinjavane na različite načine, a određeni dio, koji se još utvrđuje, je stradao u poplavama. Kako bi se mogle provesti mjere usmjerene na spriječavanje širenja zaraznih bolesti životinja, a također i zoonoza, potrebno je provesti sve postupke neophodne za evidentiranje trenutnog mjesta boravka svih evakuiranih životinja.

U početnoj fazi prioritet je u sklopu sanacije terena načiniti neškodljivo zbrinjavanje lešina u što kraćem vremenskom roku zbog smanjivanja rizika od širenja zaraznih bolesti.

Usporedno s prethodnim, neophodno je preko ovlaštenih veterinarskih organizacija i prikupljanjem izjava nositelja gospodarstava ustanoviti točnu lokaciju i način privremenog smještaja životinja, uključujući i kućne ljubimce s gospodarstava iz poplavljenog područja.

Sve prikupljene podatke potrebno je provjeriti provođenjem veterinarskog pregleda gospodarstava kako bi se ustanovilo točno mjesto smještaja evakuiranih životinja te brojno stanje i novonastala strukturu gospodarstava na koje su životinje smještene.

Sukladno ustanovljenom stanju na pojedinom gospodarstvu, potrebno je kategorizirati gospodarstva na sljedeći način:

1. Gospodarstva niskog rizika – gospodarstva za koja postoji dokaz o dopremanju životinja unutar 24 sata prije nastanka poplave te za koje je moguće sa sigurnošću ustanoviti podrijetlo i imaju istovjetan zdravstveni status s obzirom na propisane mjere kontrole zaraznih bolesti kao i životinje na gospodarstvu na kojem su zbrinute.

2. Gospodarstva visokog rizika – gospodarstva na koje su dopremljene životinje nakon poplave ili za koje nije moguće sa sigurnošću ustanoviti podrijetlo i vrijeme stavljanja u promet te gospodarstva na koje su dopremljene životinje nepoznatog zdravstvenog statusa s obzirom na propisane mjere kontrole zaraznih bolesti.

Mjere koje se propisuju na pojedinom gospodarstvu odnose se na sve, zatečene i zbrinute životinje.

Na gospodarstvima niskog rizika propisuje se zabrana prometa živim životinjama u trajanju od 21 dan tijekom kojih se svakodnevno provodi veterinarski nadzor kliničkim pregledom svih životinja na gospodarstvu. Ovisno o ustanovljenom kliničkom nalazu provode se potrebne dijagnostičke pretrage sukladno pravilima struke. Ukoliko tijekom 21 dana nisu ustanovljeni poremećaji zdravstvenog stanja koji bi ukazivali na zaraznu bolest promet sa i na gospodarstvo se omogućuje sukladno važećim zakonskim propisima.

Gospodarstva visokog rizika proglašavaju se izolacijskim jedinicama i na njima se trenutno zabranjuje promet živih životinja, osim upućivanja na hitno klanje u svrhu zaštite životinja, do provođenja svih mjera usmjerenih na kontrolu zaraznih bolesti propisanih ovo Uputom.

3. Veterinarski zdravstveni nadzor i potrebni postupci kontrole zaraznih i nametničkih bolesti za životinje na novim privremenim lokacijama

Prihvat životinja na privremenim lokacijama ukoliko je to moguće treba biti načinjen prema životinjskim vrstama. Prilikom ulaska na privremenu lokaciju potrebno je izvršiti identifikaciju životinje (u mjeri u kojoj je to moguće) i načiniti trijažu s obzirom na opće zdravstveno stanje (opći klinički pregled) – odvajanje klinički zdravih od bolesnih životinja. Bolesne životinje je potrebno liječiti prema pravilima struke. Veterinarski nadzor potrebno je provoditi svakodnevno do dobivanja daljnjih uputa od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Dijagnostika zaraznih bolesti životinja

Životinje u gospodarstvima visokog rizika potrebno je pretražiti na sljedeće zarazne bolesti:

 1. Goveda: Tuberkuloza, Bruceloza, Enzootska leukoza goveda, Leptospiroza

 2. Konji: Infekciozna anemija kopitara, Leptospiroza i Groznica Zapadnog Nila

 3. Ovce: Bruceloza, Leptospiroza

 4. Svinje: Klasična svinjska kuga, Afrička svinjska kuga, Leptospiroza i (Bolest Aujeszkoga ovisno o statusu)

 5. Perad: Influenca ptica i Newcastleska bolest (dokaz uzročnika)

Provesti će se serološko testiranje životinja u skladu s uputom od strane Uprave za veterinarstvo. S pozitivnim životinjama postupiti sukladno pravilniku o kontroli i suzbijanju navedenih bolesti.

Ostale bolesti od kojih prijeti visoki rizik

Zbog specifičnih epizootioloških prilika neophodno je posebnu pozornost tijekom veterinarskog nadzora gospodarstava visokog rizika dodatno posvetiti otkrivanju kliničkih znakova enterotoksemija, tetanusa i botulizma.

Imunoprofilaksa

Na gospodarstvima visokog rizika potrebno je imunizirati zdrave životinje protiv sljedećih bolesti sukladno uputi proizvođača cjepiva:

 1. Goveda: bedrenice, šuštavca, parašuštavca, bolesti sluznice goveda, zaraznog rinotraheitisa goveda

 2. Ovce: eneterotoksemija i bedrenica

 3. Perad: nakon načinjenih pretraga za dokaz uzročnika imunizacija protiv Newcastleske bolesti

 4. Psi: sve životinje nepoznatog statusa cijepiti protiv bjesnoće, kao i pse ukoliko je prošlo više od 1 godine od prethodnog cijepljenja

 5. Konji: bedrenice

 6. Preporuka za pse: cijepljenje protiv leptospiroze, štenećaka, parvoviroze i zarazne upale jetre. Napomena- ne financira se iz državnog proračuna već je preporuka posjednicima životinja)
 7. Preporuka za mačke: sve životinje nepoznatog statusa cijepiti protiv bjesnoće, te zaraznog rinotraheitisa mačaka, panleukopenije mačaka i kalicivirusne infekcije – Napomena- ne financira se iz državnog proračuna već je preporuka posjednicima životinja)

Dehelmintizacija

Sve životinje na gospodarstvima visokog rizika tretirati antiparaziticima registriranim za pojedinu vrstu sukladno uputi proizvođača u što kraćem vremenskom roku.

Dehelmintizaciju ponavljati prema preporuci proizvođača tijekom boravka životinja na gospodarstvima visokog rizika.

Nastaviti provoditi pojačani veterinarski nadzor zdravstvenog stanja do postizanja preduvjeta za povratak životinja na sanirana gospodarstva na poplavljenom području.

4. Preduvjeti za povratak životinja na poplavljena područja

Životinje se ne smiju vratiti na gospodarstva na poplavljenom području prije ostvarivanja preduvjeta koji slijede:

Izvršiti asanaciju gospodarstava i poplavljenog područja

 1. Prikupiti i neškodljivo ukloniti sve lešine uginulih životinja

 1. lešine prikupljati na privremena odlagališta te ih svakodnevno transportirati do do objekta za neškodljivo uklanjanje

 2. zabranjeno je zakapanje lešina

 1. Očistiti i dezinficirati nastambe i prostore za životinje, opremu za držanje i hranjenje životinja, prostore za držanje i pripremu hrane za životinje

 2. Prikupiti ostatke stajskog gnoja koji se zatekne na gospodarstvima i terenu te dezinficirati površine na kojima se držao stajski gnoj

 3. Neškodljivo ukloniti proizvode i sirovine animalnog podrijetla

 4. Provesti deratizaciju i dezinsekciju

Obnoviti objekte za držanje životinja tako da zadovolje minimalne zoohigijenske uvjete primjerene određenoj životinjskoj vrsti i tipu proizvodnje

 1. Nakon građevinske obnove, načiniti dezinfekciju objekta i dvokratnu dezinsekciju i deratizaciju gospodarstva prije povratka životinja na poplavljena gospodarstva.

 2. Osigurati dovoljne količine vode za napajanje životinja

 3. Objektivnim metodama provjeriti zdravstvenu ispravnost vode podrijetlom iz privatnih izvora prije povratka životinja na gospodarstva (bunari, cisterne)

 4. Osigurati dovoljne količine hrane podrijetlom sa nepoplavljenih područja sukladno broju životinja koje se vraćaju na gospodarstvo

 5. Ukoliko je na poplavljenim i ugroženim područjima zaostalo hrane za životinje nakon povlačenja vode, ne dozvoliti njeno korištenje za ishranu životinja prije provjere zdravstvene ispravnosti objektivnim metodama.

Preduvjeti koji moraju biti zadovoljeni s obzirom na označavanje i zdravstveni status životinja koje se vraćaju na gospodarstva u poplavljenom području

 1. Sve životinje prije vraćanja na sanirana područja prethodno moraju biti trajno označene (konji, goveda, mali preživači, svinje, psi).

 2. Na poplavljeno područje omogućiti povratak isključivo zdravih životinja, provjerenog zdravstvenog stanja i statusa s obzirom na zarazne bolesti sukladno Naredbi i ovoj Uputi te cijepljene protiv zaraznih bolesti propisanih ovom Uputom.

Informiranje i edukacija posjednika

Pripremiti upute vlasnicima i držaocima životinja o provedbi pojačanog nadzora nad zdravljem životinja te postupcima prijavljivanja bolesti u životinja. Po potrebi provesti edukaciju o opasnostima od zoonoza i zaraznih i nametničkih bolesti životinja za posjednike na čija gospodarstva se vraćaju životinje.

 1. Veterinarski zdravstveni nadzor i potrebni postupci kontrole zaraznih i nametničkih bolesti za životinje nakon povratka na gospodarstva

Povratak životinja na sanirana gospodarstva na poplavnim područjima

 1. Dovođenje životinja na sanirana gospodarstva na poplavnim životinjama mora se provesti pod veterinarskim nadzorom.

 2. Na dan dolaska načiniti kliničke pretrage životinja i ustanoviti zdravstveno stanje.

 3. Uvesti u evidenciju sve životinje koje su vraćene na gospodarstvo i provjeriti rezultate ranijih pretraživanja na zarazne bolesti te provedenih cijepljenja kad god je to moguće.

Postupak sa životinjama vraćenim na sanirana gospodarstva na poplavnim područjima

 1. Kontrolirati zdravstveno stanje životinja pojačanim veterinarskim nadzorom prvih 28 dana po povratku životinja na sanirana gospodarstva na poplavljenim područjima na dnevnoj razini.

 2. Ograničiti i nadzirati promet životinjama, životinjskim proizvodima i sirovinama unutar i izvan poplavljenog područja do završetka potrebnih dijagnostičkih pretraga.

 3. U prvih 14 dana načiniti pretrage na zarazne bolesti ovisno o životinjskim vrstama sukladno mjerama propisanim Naredbom, Naputkom, pravilnicima i ovom Uputom:

 1. Goveda: Tuberkuloza, Bruceloza, Enzootska leukoza goveda, Leptospiroza

 2. Konji: Infekciozna anemija kopitara, Leptospiroza i Groznica Zapadnog Nila

 3. Ovce: Bruceloza, Leptospiroza

 4. Svinje: Svinjska kuga, Afrička svinjska kuga, Leptospiroza i ( bolest Aujeszkoga ovisno o procjeni)

 5. Perad: kontrola imunosnog statusa s obzirom na Newcastlesku bolest

 1. Ponoviti testiranja na navedene bolesti 28 dana nakon povratka životinja te sukladno rezultatima laboratorijskih pretraga provoditi daljnje postupke u skladu s Naredbom, Naputkom i postojećim pravilnicima.

 2. Na saniranim gospodarstvima ponavljati dezinsekciju i deratizaciju sukladno epizootiološkim prilikama.

 3. U poplavljenom području preivremeno zabraniti ili ograničiti pašno držanje životinja.

 4. Kontrolirati pojavljivanje zaraznih bolesti u divljih životinja na poplavljenom području.

 5. U epizootiološkim jedinicama koja graniče s poplavljenim područjem provoditi pojačan nadzor nad zdravljem i prometom životinja, životinjskih proizvoda i sirovina sljedećih 6 mjeseci.

6. Nadležna tijela i organizacije uključene u provedbu Upute

Tijelo nadležno za provedbu ove Upute je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Zdravstveni nadzor nad životinjama, uzorkovanje i dostavu uzoraka na potrebne dijagnostičke pretrage provode ovlaštene veterinarske organizacije na čijim područjima se nalaze gospodarstva visokog i niskog rizika, odnosno gospodarstva na poplavljenim područjem po povratku životinja.

Laboratorijsku dijagnostiku provode laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta i Veterinarskog fakulteta.

U slučaju nemogućnosti provedbe mjera propisanih Uputom zbog nedostatnih kadrova, ovlaštena veterinarska organizacija mora trenutno o tome izvjestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane te će dio provedbe mjera propisanih Uputom provoditi djelatnici druge ovlaštene veterinarske organizacije nakon ovlašćivanja od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Nadzor i kontrolu provedbe postupaka propisanih ovom Uputom na terenu provode veterinarski inspektori.

7. Financiranje

Troškovi provođenja mjera kontrole i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti na poplavljenim područjima propisanih Uputom podmiruju se u cijelosti iz sredstava državnog proračuna.

8. Izvješćivanje

Sve ovlaštene veterinarske organizacije koje provode mjere propisane ovom Uputom dužne su:

 1. u najkraćem mogućem roku a najduže u roku 24 sata izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane i nadležnog veterinarskog inspektora o svakoj postavljenoj sumnji na pojavu zarazne bolesti;

 2. jednom tjedno izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o provođenju i rezultatima provođenja mjera propisanih ovom Uputom na svom području.

 3. o rezultatima provedenog dijagnostičkog pretraživanja, laboratoriji su dužni izvješćivati na način kako je propisano godišnjom Naredbom (Narodne novine br. 160/13) i Pravilnikom o načinu prijave bolesti životinja (Narodne novine br. 62/11, 114/11). 

Vezani naslovi:


Vezani sadržaji

Održan prvi sastanak predstavnika Hrvatske veterinarske komore s novim ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, Josipom Dabrom

Urednik

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

17. Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane

Urednik

Priručnik “AFRIČKA SVINJSKA KUGA U DIVLJIH SVINJA – OSNOVE I MJERE SPRJEČAVANJA”

Urednik

Projekt CROOH – Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ u Republici Hrvatskoj

Urednik

Očekuju li nas prosvjedi veterinara?

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više