Hrvatska veterinarska komoraIntervjuPredstavljamo

Predstavljamo novog predsjednika Hrvatske veterinarske komore: Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet.

Dr.sc. Ivan Križek, dr. med. vet.
Glavni urednik Hrvatskog veterinarskog vjesnika, e-mail: hvv.urednik@gmail.com

Prenešeno iz časopisa HRVATSKI VETERINARSKI VJESNIK br. 28/2020., 4
[download/preuzmi pdf]

Na izbornoj skupštini Hrvatske veterinarske komore održanoj 26. listopada 2020. u Zagrebu izabran je novi predsjednik, Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., kojeg želimo predstaviti široj veterinarskoj javnosti.
Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet. rođen je 3. kolovoza 1979. u Koprivnici. Djetinjstvo provodi u Križevcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1997. te je na njemu i diplomirao 2004. godine. Odmah nakon završetka studija zapošljava se na poslovima terenskog veterinara u Veterinarskoj stanici Križevci.
Uz veterinarski posao 2008. završava tečaj za voditelja sustava upravljanja kvalitetom i internog auditora prema sustavima ISO9001 i normi HRN17020, te postaje zamjenik voditelja sustava upravljanja kvalitetom, a 2010. i voditelj sustava upravljanja kvalitetom Veterinarske stanice Križevci. Od 2012. obnaša dužnost direktora veterinarske stanice. Poslijediplomski studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu završava 2017. i stječe zvanje sveučilišnog magistra.

Kao novi predsjednik HVK-a kako vidite današnje stanje u veterinarstvu i koje je vaše razmišljanje o budućnosti?

  Situacija u veterinarstvu na području RH doista je različita, no istina je da u svakom području rada naših kolega ima većih ili manjih problema. Problemi struke poznati su ne samo meni nego svim kolegama, a samo zajedničkim razmišljanjem i dobrim konstruktivnim idejama te uključivanjem kolega članova u razgovore možemo naći rješenja i prijeći preko tih problema. Dosta kolega gleda na budućnost pesimistično, ali ja sam po prirodi optimist. Mislim da veterinarska struka ima svoj važan položaj u društvu, a na nama je da naš rad i znanje prezentiramo i pokažemo široj javnosti. Nažalost, broj životinja, ovdje mislim prije svega na farmske životinje, u konstantnom je opadanju, a samim tim nestaje i supstrat rada naših kolega. HVK ne može vratiti životinje, ali može u razgovorima s određenim institucijama davati svoje mišljenje i prijedloge da se takav trend pokuša zaustaviti. Naša komora mora imati širinu te razgovarati i davati svoje mišljenje o svim područjima koja su u interesu njezinih članova. HVK može i treba raditi na promociji struke u svakom pogledu i to je važan dio mog programa rada. Približiti široj javnosti rad doktora veterinarske medicine te raspon i različitost poslova koje kolege obavljaju važno je za budućnost i pozicioniranje veterinarstva u hrvatskom društvu i to je zadatak HVK-a.

U svom ste predizbornom programu naveli ste da Vam je jedan od ciljeva izbor izvršnog direktora HVK-a. Kad možemo očekivati taj izbor i koji će biti uvjeti natječaja?

  Mišljenja sam da je uz modernizaciju i informatizaciju rada HVK-a izbor izvršnog direktora ključan zadatak i da taj natječaj i izbor treba provesti što prije. Vjerujem da bismo do kraja ove godine mogli raspisati natječaj, a nakon toga, sljedeće godine izvršni bi direktor mogao biti i izabran. Dio uvjeta za njegov izbor propisan je Statutom HVK-a, a to je deset godina iskustva rada u struci. No uz te uvjete kandidat na to mjesto morao bi imati i iskustva u radu na menadžerskim ili upravljačkim pozicijama unutar tvrtke, izvrsno poznavanje rada na računalu, aktivno poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu te razvijene komunikacijske i socijalne vještine u obavljanju svog posla. Vjerujem da ću uz pomoć i savjetovanje s mojom zamjenicom, stručnim tajnikom i članovima Upravnog odbora odabrati pravu osobu koja može obavljati taj posao u budućnosti, na dobrobit svih nas članova HVK-a.

Koje prednosti vidite otvaranjem nove funkcije – izvršnog direktora?

  Izvršni direktor HVK-a prema važećem Statutu, uz ostale poslove koje obavlja, zastupa i predstavlja Komoru pred tijelima državne uprave u donošenju i provedbi propisa kojima se reguliraju poslovi veterinarske djelatnosti te akata kojima se propisuju obveze veterinara u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti. Visokoobrazovana, komunikativna, ali ponajprije nezavisna osoba može donijeti prednost veterinarskoj struci u tome, ponajprije jer se na taj način gubi mogućnost represije i sukoba interesa prema pojedincima. Kao neovisna osoba, izvršni direktor HVK-a može mnogo lakše i otvorenije zastupati interese veterinarstva, ali i iznositi ih u javnost.

Najavljujete i izbor predsjednika Odjela za velike životinje. Koje će ciljeve imati taj odjel?

  U HVK-u dosad su Statutom osnovana tri stručna odjela, i to Odjel veterinara male prakse Hrvatske, Odjel za veliku praksu – farmske životinje te Odjel za veterinarsko javno zdravstvo. Kao što smo znamo, oformljeni i u funkciji trenutačno su samo Odjel za veterinare male prakse i Odjel za veterinarsko javno zdravstvo. Funkcionalan odjel uvelike može pomoći unapređenju rada veterinara u velikoj praksi, i to sudjelovanjem, suorganiziranjem i organiziranjem simpozija, savjetovanja, predavanja te svih drugih oblika stručnog usavršavanja i drugim znanstvenim i stručnim oblicima okupljanja članstva. Suradnjom s društvima, organizacijama, institucijama i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i izvan nje Odjel mora članovima pružiti uvid o trenutačnim zbivanjima i tokovima u radu veterinara u tzv. velikoj praksi. Objektivnim i kritičkim obavještavanjem javnosti o pitanjima s područja svog rada Odjel za veliku praksu može sinergijski s općim radom Komore pridonijeti upoznavanju javnosti s radom doktora veterinarske medicine s gospodarskim životinjama te širenju pozitivnog stava i važnosti veterinarske struke općenito. Važno je putem svih odjela zainteresiranoj javnosti pokazati da sve stručne ili znanstvene grane veterinarstva sudjeluju u postizanju ciljeva jednog zdravlja, čiji je rezultat očuvanje zdravlja ljudi, životinja i očuvanje okoliša.

Koji ćete stav zauzeti u izmjenama zakonodavstva za obavljanje poslova javnih ovlasti koji, prema Naputku (NN 126/2012), može obavljati samo ovlašteni veterinar, dok veterinar s licencijom ne može, te što mislite o izmjenama vezanim za poslove DDD-a u koje nije uvrštena veterinarska struka?

  Moram priznati da je ovo jedan od problema koji se već dulje vrijeme spominje u veterinarskoj djelatnosti, a nažalost nije se pristupilo njegovu rješavanju. Založit ću se da HVK da inicijativu Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane za izmjene zakonskih akata i podakata vezanih za obavljanje veterinarske djelatnosti, a osobito pri obavljanju mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i parazitskih bolesti naređenih od Uprave. Nerazumljivo mi je da je jedino ovlašteni veterinar u mogućnosti provesti sve mjere, ne samo tuberkulinizaciju, već i vađenje krvi ili cijepljenje životinje. Zar nakon završenog Veterinarskog fakulteta, čak katkad i poslijediplomskog studija, doktor veterinarske medicine ne može obaviti čak ni tehničke zahvate na životinjama? Mora se točno i detaljno regulirati tko je odgovoran za provedbu Naredbe, a tko je može provesti pod njegovim nadzorom.

  Isto tako radit ću na tome da se veterinarskoj struci vrate određeni poslovi koje smo s vremenom izgubili. Zar nije čudno da doktori veterinarske medicine prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva ne mogu biti odgovorne osobe nositelja odobrenja za provođenje mjera DDD-a. U razgovorima i prijedlozima s Ministarstvom zdravstva moramo upozoriti na potrebu promjene takve zakonske regulative, pogotovo stoga što je za vrijeme pandemije kao što je ova s koronavirusom, ali i nekim drugim emergentnim bolestima poput primjerice afričke svinjske kuge, povećana potreba za takvom službom.

Najavili ste izmjene u Zakonu, koje bi proširile djelatnost mogućih poslova veterinarskih tehničara. Na koju ste djelatnost mislili?

  Zakonom o veterinarstvu dobro je propisano koje poslove mogu obavljati veterinarski tehničari te u svojem programu rada nisam mislio na njegove izmjene. To su poslovi tehničke naravi, obavljanje DDD mjera, umjetno osjemenjivanje životinja, higijeničarski poslovi te ostali poslovi koji nisu izvan njihove stručne spreme, a koje pak obavljaju doktori veterinarske medicine. Ovdje bih se nadovezao na prethodno pitanje o raspodjeli poslova unutar veterinarske struke i odgovornosti za njih, ponajprije onih za koje UVSH daje javne ovlasti veterinarskim organizacijama. Veterinarski su tehničari važna karika u provođenju veterinarske djelatnosti te su u veterinarskim stanicama, klinikama i ambulantama dio tima koji obavlja tehnički dio posla vezanog za zdravlje životinja. U provođenju pak poslova javnih ovlasti veterinarski tehničari se ni ne spominju, a siguran sam da bi u dio poslova tehničke naravi, poput vađenja krvi ili cijepljenja životinja, mogli biti uključeni pod nadzorom ovlaštenog veterinara unutar veterinarske organizacije. Isto tako Zakonom o veterinarstvu dana im je mogućnost obavljanja poslova DDD-a, dok se u Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva veterinarski tehničari ni ne spominju. Stoga treba na sve načine pokušati napraviti izmjene tog Pravilnika, za dobro i doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara.

Najavljujete izmjene u informatizaciji HVK-a, osobito u dijelu vezanom za validnost licencije, uplaćene članarine, broj stečenih bodova i druge zahtjeve koji proizlaze iz poslova određenih statutom HVK-a. Kad ih možemo očekivati?

  Iznimno je važno da HVK kao strukovna udruga doktora veterinarske medicine bude otvorena prema svome članstvu te da svaki član može u bilo kojem trenutku vidjeti koje su trenutačne aktualnosti u radu Komore, koliko ima bodova, dokad mu vrijedi licencija, potvrde o uplaćenoj članarini, te koja su predavanja, edukacije, seminari i ostali načini stručnog usavršavanja dostupni u budućnosti. Sadašnji je sustav zastario, zbog čega što prije moramo pronaći tvrtku koja će nam izraditi i poslije održavati novi za program rad, povezivanje i vođenje svih podataka koji su bitni za rad Komore. Nadam se da bismo kroz dvije godine mogli imati takav novi program s novom ažurnom bazom podataka. Zamislio sam da bi s novim programom bile dostupne i mogućnosti poput čip-kartica za svakog člana, kojim bi se prijavljivao na edukacijama, te prijava za svakog člana pojedinačno na njegovu osobnu stranicu gdje bi mogao vidjeti podatke o svom članstvu bez potrebe za zvanjem i njihovim traženjem od djelatnika HVK-a. Osim toga moramo raditi i na odnosima sa zainteresiranom javnošću. Uz ažurnije i brže vođenje i obnavljanje internetske stranice Komore te širenje afirmativnih podataka o radu svih dijelova veterinarske struke putem Facebooka i Instagrama djelovali bismo na promociji veterinarske djelatnosti te na taj način upoznali javnost o važnosti i položaju doktora veterinarske medicine u našem društvu.

Navedene su brojne teme i poslovi koje su svakako velik izazov te novom predsjedniku želimo mnogo uspjeha u ostvarenju navedenih ciljeva.

HRVATSKI VETERINARSKI VJESNIK

Vezani sadržaji

Održan prvi sastanak predstavnika Hrvatske veterinarske komore s novim ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, Josipom Dabrom

Urednik

Konferencija Višegrad 4 vet plus

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

“Nove mjere za borbu protiv otpornosti na antibiotike” trening s radionicama

Urednik

Primjena terminoloških načela na sinonimne nazive u veterinarskoj kirurgiji

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više